KadromuzAkademik Personel
Öğretim Görevlisi Güncem KURT

 
İdari Personel
Zuhal ÖZDEMİR
Aslı KÖSE


GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 
Öğr. Gör. Güncem KURT
OMÜSEM Eğitim Koordinatörü
 
Merkezimizce ön görülen eğitim programlarının planlanmasında, yürütülmesinde ve uygulanmasında Üniversite içi ve dışındaki kurum ve kuruluşlar ile doğrudan işbirliğini sağlar. Eğitim programlarının önceliklerinin belirlenmesinde ve Merkezimiz çalışma alanına girebilecek konularda proje üretme ve geliştirmede planlanan programların öngörülen takvim doğrultusunda gerçekleştirir. Merkezimizde planlanan eğitim programları ile ilgili afiş, duyuru, davetiye vs. gibi materyalleri hazırlar. Eğitim programlarının sonunda katılımcılara verilecek belgeleri düzenler. Eğitim programlarıyla ilgili basına haber metni hazırlar. Merkez amir(leri) olmadığında Merkez personelinin organizasyonunu sağlar. Merkez amir(ler)i tarafından verilen görevleri yerine getirir.
 
Mail Adresi: omusem@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 3411
 

OMÜSEM Ölçme-Değerlendirme-Destek Yetkilisi
 
Eğitim katılımcılarının, yaş, eğitim durumu, belge alma durumu vs. şeklinde profil istatistiklerini tutar. OMÜSEM faaliyetlerini değerlendirilerek, sonuç raporlarını hazırlar. Merkez’in görünürlük faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirir. Merkezin web sayfasını düzenleme ve güncel tutma işlemlerini yerine getirir. Organize edilen eğitimlerde eğitim koordinatörüne destek olur. Merkez amir(ler)i tarafından verilen görevleri yerine getirir.
 
Mail Adresi: omusem@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 3411
 
 
Zuhal ÖZDEMİR
OMÜSEM Tahakkuk-Satın Alma-Taşınır Kayıt Yetkilisi
 
Merkezin ihtiyacı olan mal ve hizmet satın alma işlerini yapar. Merkeze alınan malzeme ve demirbaşların taşınır kayıt işlemlerini yürütür. Merkez bünyesinde düzenlenen eğitimler sonunda eğitimci katkı payı dağıtımını gerçekleştirir. Telefon faturalarının ödenmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. Gerektiği zamanlarda sekreterlik işlerine destek olur. 

Aslı KÖSE
Sekreter

Merkeze’e gelen ve giden evrakları kayıt eder, cevap verilmesi gereken yazışmaları Merkez Müdürü talimatıyla hazırlar, dosyalama işlemlerini yürütür, personelin izin formlarını düzenler, görevden ayrılış ve başlayış yazılarını yazar. Telefon, e-mail, faks vb. iletişim işlerini yürütür. Yapılacak olan eğitim faaliyetlerinde, katılımcılarının kayıt ve kabul işlemlerini yapar. Yönetim kurulu toplantılarının organizasyonunu yapar. Merkez amir(ler)i tarafından verilen görevleri yerine getirir.
 
Mail Adresi: omusem@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 3410