Mevzuat

8 Haziran 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27958
 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (OMÜSEM): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında, Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütmek ve organize etmektir.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Arz ve talep edilen her türlü eğitim, danışmanlık ve araştırma-geliştirme (AR-GE) hizmetini yürütmek,
b) Rektörlükçe veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan faaliyetleri gerçekleştirmek.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.
(2) Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
(3) Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcılarından biri, Müdür görev başında olmadığı zaman vekalet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre Müdürlüğe vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla olursa yeni Müdür görevlendirilir.
(4) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,
ç) Merkezin çalışmalarını ve işleyişini düzenlemek,
d) Faaliyet raporları hazırlamak,
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
f) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları ile Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim üyesinden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.
(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(4) Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,
b) Müdürün daveti üzerine her ay olağan, gerekli hallerde olağanüstü toplanarak, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda karar almak,
c) Eğitim programı sonunda verilecek belge türüne karar vermek, 
ç) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 6/5/1997 tarihli ve 22981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Resmi Gazete Tarihi: 25.02.1997 Resmi Gazete Sayısı: 22916


 

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM) SERTİFİKAYA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ


 Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nce (OMÜ-SEM) yürütülen sertifikaya yönelik eğitim programlarının önerilmesinde izlenecek yöntem ile bu eğitim programlarını başarıyla bitirenlere verilecek sertifika koşullarını ve biçimini belirlemek ve düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik hükümleri OMÜ-SEM tarafından bir sertifikaya yönelik olarak yürütülecek eğitim programlarını ve bu eğitim programlarına kayıt yaptıran katılımcıları kapsar.

25 Şubat 1997 tarih ve 22916 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi OMÜ Yabancı Dil Sertifikası Yönetmeliği” hükümleri saklıdır.
Sertifikaya Yönelik Eğitim Programları ve Sertifika Koşulları
Madde 3- a) OMÜ-SEM tarafından yürütülmesi istenen sertifikaya yönelik eğitim programı, ilgili birimce SEM’e önerilir.Önerilen eğitim programının adı, amacı, süresi, başvuru koşulları, kapsadığı dersler, uygulamalar, sınavlar, proje çalışmaları, programı yürütecek öğretim elemanları, eğitim programı sonunda verilecek sertifikada belirtilmesi gerekli hususlar ile değerlendirme ve başarı esasları ayrıntılarıyla belirtilir.

b) SEM Yönetim Kurulu, önerilen eğitim programını, yürütülmekte olan diğer sertifika programları ile benzerlik ve farklılıkları, kaynak gereksinimleri, içeriği, süresi, değerlendirme esasları açılarından karşılaştırarak inceler ve sonucu bir rapor halinde Üniversite Senatosu’nun onayına sunar. Üniversite Senatosu’nca onaylanan eğitim programları kesinleşir.

c) Üniversite Senatosu’nca onaylanan sertifikaya yönelik eğitim programının akademik sorumlusu bu programı öneren birimdir.

d) İlgili birimin başvurusuyla SEM sertifikaya yönelik bir eğitim programında değişiklik önerisini Üniversite Senatosu’nun onayına sunar. Önerilen değişiklik Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.
Madde 4- Sertifikaya yönelik eğitim programının başvuru koşulları kayıt ve kabul işlemleri ile gerekli durumlarda sınavlarla ilgili bilgiler SEM tarafından duyurulur ve bunlara ilişkin uygulamalar SEM tarafından yapılır.
Madde 5- Katılımcılar sertifikaya yönelik eğitim programlarına devam etmek zorundadır. Derslerin en az %80’ine devam etmeyen katılımcılara sertifika ve katılım belgesi verilmez. Katılımcıların devam durumlarını ilgili öğretim elemanı izler.
Madde 6- Eğitim programı süresince, katılımcılara önceden belirlenen sayıda ara sınav, uygulama çalışması ve/veya proje verilir. Her eğitim programının sonunda bir bitirme sınavı uygulanır. Sertifikaya hak kazanabilmek için gerekli olan başarı notu ve hesaplama yöntemi eğitim programından sorumlu ilgili birim tarafından belirlenir ve eğitim programı başlamadan önce SEM aracılığı ile katılımcılara bildirilir.
Madde 7- a) Bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen sertifikaya yönelik eğitim programına kayıt yaptırarak 5 nci ve 6 ncı maddelerdeki başarı koşullarını yerine getiren katılımcılara bir sertifika verilir.

b) Sertifikaya yönelik eğitim programını başarıyla bitirenlere verilecek sertifika üzerinde belirtilmesi gerekli hususlar eğitim programını öneren birimce belirtilir. Sertifikalar Rektör, SEM başkanı ve eğitim programını yürüten birimin başkanı (veya yöneticisi, koordinatörü vb.) tarafından imzalanır. Özel durumlarda, sertifikada yer alacak imzalar, eğitim programını yürüten birimin önerisi ile Üniversite Senatosu’nca kararlaştırılır.

c) Eğitim programına katılan, ancak  5 nci ve 6 ncı maddedeki başarı koşullarını yerine getirmeyen katılımcılara SEM başkanı ile ilgili program koordinatörü tarafından imzalanan bir katılım belgesi verilir.
Madde 8- Katılımcılar kayıt yaptırdıkları eğitim programının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılır.
Madde 9- Katılımcılar Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm kurallarına uymak zorundadır, ancak OMÜ öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar.
Sertifikaya Yönelik Eğitim Programı Ücretleri
Madde 10- a) Sertifikaya yönelik eğitim programlarının ücretleri SEM tarafından belirlenir ve SEM yayınlarında (Katalog, broşür vb.) duyurulur. Ücretler Rektörlük Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir ve eğitim programlarına ilişkin tüm ödemeler Rektörlük Döner Sermaye İşletmesi usullerine göre yapılır.

b) Eğitim programı ücretini ödeme koşulları SEM Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve katılımcılara duyurulur.Katılımcılar belirlenen ücreti ödeyerek eğitim programına kayıt yaptırırlar. Eğitim programına kayıt yaptırdıktan sonra programdan ayrılan katılımcılardan alınmış olan ücret geri ödenmez.

Yürürlük

Madde 11- Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu yönetmeliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

 
 
 
 
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin kamu kuruluşları, özel, uluslararası kuruluşlar ile kişilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda düzenlendiği eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu yönerge; 08 Haziran 2011 gün ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği ve 25 Şubat 1997 gün ve 22916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin Sertifikaya Yönelik Eğitim Programları Yönetmeliği’ne dayandırılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,
b) Müdür: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
d) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu,
g) Eğitim Programı: Sertifika, kurs, seminer, konferans, panel vb.,
ğ)Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuar, enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ile rektörlüğe bağlı bölümlerini,
h) Aday: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde açılacak eğitim programlarına katılma beyanında bulunan kişiyi,
ı) Katılımcı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde açılacak eğitim programlarına kayıt olan kişiyi, ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim programı önerileri
MADDE 5 –  (1) Öğretim elemanı/elemanları tarafından birim/birimlerde açılması öngörülen eğitim programlarının amaçları, ders içerikleri, ön koşulları, eğitim programına alınacak katılımcı sayısı, süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri, hedef kitlesi, duyuru şekli ve araçları, dersleri verecek öğretim elemanı/elemanlarının isimleri, özgeçmişleri, eğitim programının yapılacağı mekanın ve kullanılacak teknik donanımın özellikleri, eğitimci ücret önerileri, eğitim programını açmak için öngörülen en az ve en fazla katılımcı sayısı, “Eğitim Programı Öneri Formuna” uygun olarak hazırlanarak Merkez Müdürlüğü’ne sunulur.
(2) Üniversite dışındaki kamu veya özel sektör kuruluşları tarafından da eğitim-öğretim programları talebi Merkez Müdürlüğüne önerilir.
Eğitim programının açılması
MADDE 6
(1) Öğretim elemanı/elemanları/birim/birimler tarafından Merkez’e gönderilen Sertifika Programı önerileri Yönetim Kurulu tarafından incelenir, gerekli değişiklik önerileri dikkate alınarak son şekli verilir ve Yönetim Kurulu’nun nihai kararı üzerine Senatonun onayına sunulur.
(2) Öğretim elemanı/elemanları/birim/birimler, kamu veya özel sektör kuruluşları tarafından Merkez’e sunulan ücretsiz eğitim programı önerilerinin açılıp açılmamasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.
(3) Öğretim elemanı/elemanları/birim/birimler, kamu veya özel sektör kuruluşları tarafından Merkez’e sunulan Eğitim programı önerileri ücretli ise Yönetim Kurulunun nihai kararı üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 
Eğitim programının açılması
MADDE 7 – 
a) (1) Senato tarafından kabul edilen Sertifika Programları ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eğitim programlarının ilgili çevrelere duyurulması, program önerisini hazırlayan Öğretim elemanı/elemanları/birim/birimlerin işbirliği ile planlanır, Merkez tarafından ilan edilir.
Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla açılması öngörülen eğitim programları Merkez tarafından bir katalogda toplanarak yayımlanabilir.
Eğitim programına kayıt için istenilen belgeler
MADDE 8 –  (1) Adayların eğitim programına kayıt yaptırabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri, ilan edilen süre içerisinde Merkez’e teslim etmeleri gerekir. a) Merkez’de açılan eğitim programlarına kayıt olabilmek için hazırlanan, adaylar tarafından doldurulup imzalanacak olan “Kayıt Formu”,
b) Eğitim programı için belirlenen ücretin tamamının veya taksitler halinde ödenecek ise ilk taksitinin ödendiğine ilişkin dekont,
c) Eğitim programı taksitli ise katılımcıların taksit tarihlerini, ödeme miktarlarını gösteren, adaylar tarafından doldurulup imzalanacak olan taahhütname,
ç) Eğitim programının özelliklerine göre önceden belirlenerek duyurulacak olan ek belge veya ön koşulların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.
Eğitim programının yürütülmesi
MADDE 9 
(1) Birden fazla birim tarafından önerilen eğitim programının yürütülmesinde hangi birimin sorumlu olacağı Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Programın yürütülmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek aksaklıklarda sorumluluk program yürütücüsüne aittir. Program yürütücüsü eğitimin sürdürülmesinde Merkez’e karşı sorumludur.
Eğitim programlarında öğretim elemanı görevlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Eğitim programlarında öğretim elemanı görevlendirilmesi Yönetim Kurulu tarafından önerilir. Rektörlük Makamından görevlendirme oluru alınır; görevlendirme, eğitimcilerin birimlerine ve Personel Daire Başkanlığına bildirilir. (2) İlgili birim/birimlerde eğitim programında ders verecek yeterli sayıda veya nitelikte öğretim elemanı bulunmaması durumunda, başka üniversitelerden öğretim elemanları veya ilgili sektörlerden alanında uzman kişiler görevlendirilebilir
Sertifika programlarında sınavlar ve değerlendirme
MADDE 11 – Sertifika programlarının katılımcıları program süresince veya program sonunda yazılı ve/veya uygulamalı sınavlara tabi tutulur. Sınavların sayısı, şekli ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı program başında katılımcılara duyurulur. Gerektiğinde eğitim programı başlamadan önce düzey belirleme sınavları yapılabilir.
Eğitim programlarında devam koşulları
MADDE 12 – (1) Eğitim programlarına devam zorunluluğu en az %80’dir ve ilgili birimin gerek görmesi halinde devam zorunluluğu bu oranın üzerine çıkabilir. Devam zorunluluğunun %80’in üzerine çıkarıldığı durumlarda katılımcının mazereti, Yönetim Kurulu tarafından, devamsızlığı % 20’yi geçmemek kaydıyla kabul edilebilir. Devam durumlarını eğitim önerisini veren öğretim elemanı izler.
Sertifika, başarı ve katılım belgeleri
MADDE 13 –  (1) Eğitim sonunda belge verilip verilmeyeceği, verilecek ise hangi tür belgenin verileceği Yönetim Kurulu Kararında belirtilir, durum katılımcılara ilanlarda duyurulur.
(2) Sertifika Programlarına devam eden ve sınav/sınavlar sonucunda başarılı olanlara “Sertifika” verilir. Sertifika programlarına devam eden ancak sınav/sınavlar sonucunda başarısız olan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.
(3) Sınav gerektiren eğitim programlarında sınav sonucunda başarılı olanlara “Başarı Belgesi” devam şartlarını sağlayan ve sınavda başarısız olan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.
(4) Sınav gerektirmeyen eğitim programlarında devam şartlarını yerine getiren katılımcılara, eğitim sonunda “Katılım Belgesi” verilir.
(5) Söz konusu üç belge türü için de en az %80 devam şartı aranır.
(6) Merkez, Üniversite içerisinde ilgili Bakanlıklarca yetkilendirilmiş birimlerin eğitimlerini, o birimlerle işbirliği halinde gerçekleştirdiği takdirde söz konusu eğitimlerde Bakanlıklarca belirlenen belgeler düzenleyebilir.
Katılımcıların sorumlulukları
MADDE 14 –  (1) Katılımcılar kayıt yaptırdıkları eğitim programlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
İlişik kesme
MADDE 15 – (1) Aşağıdaki hallerde katılımcının eğitim programı ile ilişiği Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir.
a) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması,
b) Eğitimin düzenini bozacak fiil ve harekette bulunulması,
c) Eğitim süresince yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olması,
d) Uzun süreli hastalık, kaza, vefat gibi durumların olması.
Eğitim programının iptali
MADDE 16 –  (1) Merkez tarafından açılacağı duyurularak katılımcı kayıtları yapılan eğitim programları, Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edildiği takdirde daha önce yatırılmış katılımcı ücretleri Merkez tarafından iade edilir. (2) Gerçekleştirilemeyen eğitim programları Rektörlük Makamına yazı ile bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Konulara İlişkin Esaslar
Eğitim programı ücreti
MADDE 17 –  (1) Merkez’in düzenleyeceği eğitim programları, ücretli veya ücretsiz olabilir.
(2) Genel katılıma açık ücretli eğitimlerde; eğitim programına katılım ücretleri, katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları, öğretim elemanlarına ödenecek katkı payları ve program giderleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Söz konusu karar, ücret tespiti için Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunulur, onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
(3) Kurumlarla yapılan ücretli eğitimlerde de piyasa koşulları, öğretim elemanlarına ödenecek katkı payları ve program giderleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Söz konusu karar ücret tespiti için Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunulur, onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Söz konusu karara istinaden kamu/özel kurum ve kuruluşları ile protokol imzalanır.
(4) Program duyurularında ilan edilen ücretler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü hesabına yatırılır.
(5) Eğitim ücretini ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur. Eğitim ücreti üzerinden indirim gerektiren özel durumlarda, Yönetim Kurulu karar verir. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı alındıktan sonra indirim uygulanır.
(6) Eğitim programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya eğitim programıyla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür. Olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulu Kararı esastır.
(7) Taksitli ödemelerde, taksitlerini belirlenen tarihlerde ödemeyen katılımcılar için eğitim sonunda Hukuk Müşavirliği’nce hukuki işlem başlatılır. Yasal faiz işlemi Hukuk Müşavirliği’nce uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 18 –  Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 19 –  Bu yönergeyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
02.02.2017
 
Sayı : 2017/24